Biz hakda

Kompaniýa syn

Biz Hytaýyň sim tor paýtagty we dünýäde iň meşhur sim torlaryny öndürmek bazasy bolan Hebei welaýatynyň Anping etrabynda ýerleşýäris.

Kompaniýa, sim tor, süzgüç sim tor, süzgüç elementi, süzgüç diski, gapyrga çeňňegi, burç monjugy, kabel lýuboý, diwar we diwar esbaplary ýaly dürli sim tor önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. tikenekli tikenek simler we beýleki degişli önümler, meselem, sim arassalaýjy pad, gysylan sim ekrany, simli guşak, deşikli metal, giňeldilen metal, polat örtük, gabion gutusy we içerki we daşarky bezeg üçin ulanylýan arhitektura sim torlary ýaly beýleki önümler .

Soraglaryňyz barmy?Jogaplarymyz bar.

Önümlerimiz oňat görünýän, howpsuz we umumy dizaýn we daşky gurşawy goramak nukdaýnazaryndan häzirki içerki önümçilik önümleriniň iň ýokary standartlaryndan has ýokarydyr.Olary gurmak has aňsat we has uzak ulanylyp bilner.

JIKE Önümleri we Mechine

Biziň kompaniýamyz, ösen önümçilik tehnologiýalaryny we enjamlaryny ornaşdyrmaga ünsi jemläp, tehnologiki innowasiýalara, ylmy dolandyryşa we bitewiligi dolandyrmaga ygrarlydy.Çig mal satyn almakdan, önümçiligi dolandyrmakdan we önümiň hilini üpjün etmek üçin önüm synagyndan esasy baglanyşyklara berk gözegçilik edýäris.Öňdebaryjy enjam enjamlary we ýokary hilli tehniki toparymyz bar.Önümlerimiziň ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan üstünlikli geçmegi üçin içerde we daşary ýurtda tehnologiýa esasynda.

takmynan (7)
takmynan (5)
takmynan (2)
takmynan (1)

Müşderilerimize hyzmat etmek üçin "ajaýyp hil, çalt eltip bermek, amatly baha we oýlanyşykly hyzmat" ýörelgelerine eýerip, gowy abraý gazandyk.Şeýle täze etapda, "ekspluatasiýa, pragmatizm, başarnyksyz we başarnykly" ruhuna eýermegi dowam etdireris we gowulaşmak üçin hemişe özümizi ösdüreris.Özara peýda gazanmak we umumy abadançylyk gazanmak üçin içerde we daşary ýurtlarda täze we köne müşderiler bilen hyzmatdaşlyga taýýardyrys.

Biziň kompaniýamyz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar!