Arhitektura meshi

 • Içerki ýa-da daşarky bezeg üçin arhitektura metaldan ýasalan mesh

  Içerki ýa-da daşarky bezeg üçin arhitektura metaldan ýasalan mesh

  Arhitektura dokalan mata bezegli gysylan dokalan tor hem diýilýär, ol poslamaýan polatdan ýasalýar, alýumin, kooper, bürünç material bu önüme kämahal has amatly bolmagy üçin niýetlenendir.Dürli bezeg ylhamyny kanagatlandyrmak üçin dürli dokma stillerimiz we sim ululyklarymyz bar.Arhitektura dokalan mesh daşky we içerki ýaly giňden ulanylýar.Diňe asyl binagärlik elementlerinden has ýokary aýratynlyga eýe bolman, eýsem gözümizi aňsatlyk bilen özüne çekjek ajaýyp görnüşe eýe bolup, gurluşyk bezegi üçin dizaýnerleriň arasynda has meşhur bolýar.

   

 • Binagärlik bezegi üçin metal fasad

  Binagärlik bezegi üçin metal fasad

  Bezeg giňeldilen metal - Senagat önümçiliginde gaty köp galyndy bar.Şeýle-de bolsa, giňeldilen metal meseläni gowy çözýär.Bezeg giňeldilen metal mesh birmeňzeş deşilýär ýa-da göwher ýa-da romb şekilli açyklyklary emele getirýär.Esasan alýuminiý we Al-Mg garyndysyndan ýasalan bezeg giňeldilen demir tor, içerde we daşarda bezemek üçin giň binalaryň fasadlary, haýat, demirýol, içki diwar, bölek, päsgelçilikler we ş.m. giňden ulanylýar. içerki we daşarky dizaýnda.

 • Metal rulon çyzgysy - Inçe şekilli täze perde

  Metal rulon çyzgysy - Inçe şekilli täze perde

  Metal rulon çyzgysy poslamaýan polatdan ýa-da alýumin simlerden ýasalan bezeg torlarynyň bir görnüşidir.Bezeg hökmünde ulanylanda, metal rulon çyzgysy zolak görnüşli zynjyr baglanyşyk perdesinden tapawutlanýan tutuş bir bölege meňzeýär.Lýuks we amaly aýratynlyklar sebäpli has köp dizaýnerler tarapyndan häzirki zaman bezeg stili hökmünde metal rulon çyzgysy saýlandy.Metal rulon çyzgylarynda penjiräni bejermek, binagärlik çyzgysy, duş perdesi, kosmos bölüji, potolok ýaly köp programma bar.Sergi zallarynda, myhman otaglarynda, restoranlarda, myhmanhanalarda, hammamda giňden ulanylýar.Aşakdakylar metal rulon çyzgylarynyň jikme-jiklikleri.Mundan başga-da, metal rulon çyzgylarynyň bahasy öndürijilikli perde we zynjyr perdesinden has amatlydyr.

 • Içerki ýa-da daşarky bezeg üçin zynjyr perdesi

  Içerki ýa-da daşarky bezeg üçin zynjyr perdesi

  Zynjyrly perde, halka tor perdesi diýlip hem atlandyrylýar, halka tor perdesiniň ussatlygyna meňzeýän arhitektura bezeg perdesiniň döreýän görnüşidir.Soňky ýyllarda bezegde zynjyrly poçta perdesi yzygiderli köpelýär.Halkalary birleşdirmegiň täze pikiri, binagärlik we bezeg pudagyndaky dizaýnerler üçin dürli görnüşlere öwrülen özüne çekiji görnüşi hödürleýär.Poslamaýan polatdan, daşky gurşaw materialyndan ýasalan zynjyrly perdede, islendik ululyk we reňk bilen köpugurly, amaly we oňat bezeg effekti bar.Çeýeligi we aç-açanlygy üpjün edýän iň oňat dizaýn perde, binanyň fasady, otag bölüjileri, ekran, asma potoloklar, perdeler, balkon we beýlekiler hökmünde giňden ulanyldy.

 • Alýumin zynjyr baglanyşygy perdesi / zynjyr uçuş ekrany

  Alýumin zynjyr baglanyşygy perdesi / zynjyr uçuş ekrany

  Zynjyr baglanyşyk perdesi, zynjyrly çybyk ekrany diýlip hem atlandyrylýar, anodlaşdyrylan ýerüsti bejergisi bilen alýumin simden ýasalýar.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, alýumin materialy ýeňil, gaýtadan işlenip bilinýän, çydamly we çeýe gurluşa eýe.Bu zynjyr baglanyşyk perdesiniň posuň çydamlylygyny we ýangynyň öňüni alyş aýratynlyklaryny üpjün edýär.