senagat gurluşygy üçin sim tor

 • Süýümli aýna tor, gips üçin gips süýümli aýna mesh, çydamly süýümli aýna mesh

  Süýümli aýna tor, gips üçin gips süýümli aýna mesh, çydamly süýümli aýna mesh

  Süýümli aýna mesh ulanylýarizolýasiýa ulgamlarynda güýçlendiriji gatlak daşarky gips hökmünde, ulanylanda ýarylmagynyň we ýarylmagynyň öňüni almak üçin niýetlenendir.

  Güýçlendiriji torlaryň köpüsi, ony saklaýan plastmassa rezin bilen örtülen süýümli aýnadan ýasalýargüýçli, gaty we islendik sementli esasy paltanyň aşgar häsiýetlerine çydamly.

 • PVC burç monjugy

  PVC burç monjugy

  PVC burç monjugyburçy berkitmek we goramak üçin ulanylýar.Köp çukurly dizaýn, gips ýa-da stukko diş berkligi we ýoýulma garşylygy bolan güýçli gatlagy emele getirmäge mümkinçilik berýär.Monjuk göni we arassa çyzyk döretmäge kömek edýär.Süýümli aýna tor diwary berkitmek we dyrnaklar bilen aňsatlyk bilen gurmak üçin burç monjugyna ýapyşýar.PVC, UPVC we winil üç esasy çig mal bolup, ýylylygy tygşytlamak täsirine eýe.PVC burç monjugy burçdan goramak üçin giňden ulanyldy we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Jübüt V giňeltmek dolandyryş birleşmesi

  Jübüt V giňeltmek dolandyryş birleşmesi

  “Double V Expansion Control” bilelikdäki bejergisi we esasy ýylylyk üýtgemeleri wagtynda tebigy gysylma bilen baglanyşykly giňelme we gysylma streslerinden dynýar.Bu önüm uly gips meýdançalarynda döwülmegi azaldýar we gipsiň ýa-da gabygyň galyňlygyny üpjün etmek üçin ýer berýär.Giňeldilen flanesler hiliň açaryna mümkinçilik berýär.Gyzgyn çümdürilen galvanizli ýa-da sinkde hem barýa-da poslamaýan polat

 • Simli kabel lýuboý, kabel merdiwan, deşikli kabel lýubo

  Simli kabel lýuboý, kabel merdiwan, deşikli kabel lýubo

  Kabel tarelka ulgamlaryny dizaýn edýäris we öndürýäris, şol sanda deşikli tarelkalar, kabel merdiwanlary, kanal lýubkalary we strut (metal çarçuwalar), ýerli önümçiligi we paýlanyşy giň önüm diapazony bilen birleşdirip, bu desgalar müşderileriň islegini netijeli goldap biljekdigimizi we taslama möhletlerine çalt jogap berjekdigimizi üpjün edýär. sebitler boýunça gurnamagyň ähli görnüşleri üçin.Şeýlelik bilen, täze bir täze taslamany kesgitlemek ýa-da bar bolan desgalary abatlamak bilen, kabel zerurlyklaryňyza iň täsirli, ygtybarly we uzak möhletli goldaw bermek üçin kabel lýubkamyzy saýlaň.

 • Beton pollary bezemek üçin galvanizli giňeldilen metal ýokary gapyrga

  Beton pollary bezemek üçin galvanizli giňeldilen metal ýokary gapyrga

  Çeňňegiň uzynlygyny işleýän özboluşly gaty metal gapyrgalar 3 palto taýajyk üçin ulanylýar.Ip lentasy, merkezde 24 dýuýmda goýlan bogunlary ulanýan potoloklar we oturgyçlar ýaly has uzak aralykda gutarmak üçin has berklik we güýç berýär.

  Sevenedi uzyn gapyrga (her 3/8 ”beýik) we beýik gapyrgalaryň arasynda sekiz sany ownuk tekiz gapyrga bilen bezelendir.Bu önüm diňe potolok we sofit programmalary üçin ulanylýar.ASTM C1063, High Rib Lath üçin çarçuwanyň 24-e çenli uzalmagyna mümkinçilik berýär.Rokary Rib Lath gapyrgalaryň burny bilen çarçuwaly agzalara degýär.

 • Gips üçin gurluşyk materiallary burç goragçy burç monjugy

  Gips üçin gurluşyk materiallary burç goragçy burç monjugy

  Deşikli burç monjugy, burçuň uzak möhletli barlygyny çözmek, göni däl, deň däl, owadan däl, zeper ýetirmek aňsat we beýleki hil meseleleri we garaşsyz gözleg we ösüş.

  Metal burç monjugy, guradyjy burçlarda ýokary hilli gutarnykly we berk gorag üpjün etmek üçin ulanylýar.Bu adaty guradyjy önüm önümi ştapel, çüýlenen nurbat ýa-da ýerine gysylýar.Flanesler çuňňur birleşýär we ajaýyp birleşme ýelmeşýär.Iň esasy guradyjy gutarýan burç monjuk önümi hasaplanýar.Bu önüm, her gezek yzygiderli, ýokary hilli bezegi üpjün etmek üçin ýörite güýçlendirilen galvanizli polat bilen özboluşly önümçilik prosesini birleşdirýär.