Habarlar

 • Wedge simli ekranlar Johnson Jonsonyň ekrany, eliň egri ekrany hem diýilýär

  Wedge simli ekranlar Johnson Jonsonyň ekrany, eliň egri ekrany hem diýilýär

  Wedge simli ekranlar Johnson Jonsonyň ekrany, elek egri ekrany diýlip hem atlandyrylýar, ýokary mehaniki güýji we ýapylmazlygy aýratynlyklary bolan demir süzgüç önümini emele getirmek üçin direglere V şekilli simleri kebşirlemek arkaly ýasalýar.V şekilli simiň arasyndaky aralyk takyk dolandyrylýar, sebäbi ol ýeri emele getirýär ...
  Koprak oka
 • Süzgüç, islenmeýän bölejikleri ýa-da hapalaýjylary suwuklykdan ýa-da gazdan aýyrmak üçin ulanylýan enjam.

  Süzgüç, islenmeýän bölejikleri ýa-da hapalaýjylary suwuklykdan ýa-da gazdan aýyrmak üçin ulanylýan enjam.

  Süzgüç, islenmeýän bölejikleri ýa-da hapalaýjylary suwuklykdan ýa-da gazdan aýyrmak üçin ulanylýan enjam.Adatça himiýa, derman, azyk önümçiligi, nebit we gaz ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Süzgüçler suwuklygy ekrana ýa-da deşikli plastinka arkaly zorlamak, has uly duzak bilen işleýär ...
  Koprak oka
 • Simli arassalaýjy: Gaz-suwuk bölünişigiň iň soňky çözgüdi

  Simli arassalaýjy: Gaz-suwuk bölünişigiň iň soňky çözgüdi

  Simli arassalaýjy: Gaz-suwuk bölünişigiň iň soňky çözgüdi, gaz-suwuklygyň bölünmegi möhüm bolan pudaklarda arassalaýjy padleriň ýa-da demistleriň roluna aşa ähmiýet berip bolmaz.Ygtybarly we täsirli işlemegiň zerurlygy artýarka, ygtybarly, täsirli zerurlyk ...
  Koprak oka
 • binagärlik sim torlary häzirki zaman binagärlik dizaýnlarynda giňden ulanylýar

  Köpugurly gurluşyk materialy hökmünde häzirki zaman binagärlik dizaýnlarynda binagärlik sim torlary giňden ulanylýar.Metalyň amalylygyny dokumanyň gözelligi bilen birleşdirýär we dürli gözüňi özüne çekiji nagyşlarda ýasalyp bilner.Tor materiallary içerki we daşarky programma üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Gips diwarlaryny bejermek üçin süýümli aýna meshini nädip ulanmaly

  Gipslenen diwar, çatryklar görünýänçä, guradyjy gap bilen örtülen birinden diýen ýaly tapawutlanyp bilmez.Guradyjy enjamda çatryklar guradyjy gaplaryň arasyndaky bogunlary yzarlaýarlar, ýöne gipsde islendik tarapa ylgap bilýärler we ýygy-ýygydan görünýärler.Olar bolup geçýär ...
  Koprak oka
 • Windows-da burç monjugyny nädip etmeli

  Windows-da burç monjugyny nädip etmeli

  Penjireleri kesmegiň bir usuly, olaryň töweregine guradyjy enjam gurmakdyr we muny ýerine ýetireniňizde, burçlary gorag monjugy bilen burç monjuklary bilen gutarmaly bolarsyňyz.Metal ýa-da plastmassa monjuk ulanyp, ony nurbat, dyrnak ýa-da ýelim bilen dakyp bilersiňiz.Ilkinji iki warianty saýlamak kararyna gelseňiz, ...
  Koprak oka
 • Gerekli gurallar bolmazdan, razor siminiň päsgelçiligini aýyrmak kyn.

  Razor sim näme?Razor sim ýokary dartyşly ýadro siminden we ýakyn aralyklarda ýiti barlar bilen gysylan polat lentadan durýar.Razor lentasy sowuk polat ýadrosyna berk gysylýar we iň soňunda aňsat daşamak we ýerleşdirmek üçin rulonlara bölünýär.We ...
  Koprak oka
 • Highokary kuwwatly we ajaýyp gips baglanyşyk ukyby bilen gapyrga

  Ip çeňňek galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan polotno bilen urmak we profil arkaly öndürilýär.Giňeldilen lenta lata diýlip hem atlandyrylýan gapyrga, artdyrylan t hödürlemek üçin V gapyrgalary bar ...
  Koprak oka
 • Kordweave konweýer kemeri '“Goşma deňagramly” guşak hökmünde hem bellidir

  Kordweave konweýer kemeri '“Goşma deňagramly” guşak hökmünde hem bellidir

  Kordweave guşaklary very gaty ownuk zatlaryň iberilýän programmalary üçin gaty ýakyn we tekiz tor hödürleýär.Şeýle hem, “Cordweave” ýokary dykyzlygy we tekiz göterijiligi sebäpli kemeriň üstünden birmeňzeş ýylylyk geçirişini üpjün edýär.Bu aýratynlyklar Cordweave-i giňden meşhur saýlamaga öwürýär ...
  Koprak oka
 • gaz we suwuk bölüniş üçin sim torlary

  Kompaniýa, elektrik pudagy üçin duman arassalaýjy içerki enjamlary, şol sanda sim torlary, duman ýoklaýjylary, tor matalary, trikota m torlar, polotnoýlar we ýelekli girelgeleri hödürleýär.Şeýle hem, suwuk paýlaýyş bölekleri, tabak paketleri we birleşdiriji gazetler hödürleýäris.Simli çyglylyk duzaklary içerki com ...
  Koprak oka
 • süzgüç pudaklary üçin poslamaýan polatdan ýasalan tor

  Poslamaýan polatdan ýasalan tor, ýokary dartyş güýji we öndürijilik stres öndürijiligi bilen ýönekeý poslamaýan polat simden ýasalýar.Bu birmeňzeş tor deşikleri we oňat berkligi bilen ultra inçe poslamaýan polatdan dokalan sim görnüşidir.Seresaplylyk bilen saýlanan ýörite poslamaýan polat garyndysyny ulanmak ...
  Koprak oka
 • Metal rulon çyzgysy

  Metal rulon çyzgysy

  Metal rulon çyzgysy poslamaýan polatdan ýa-da alýumin simlerden ýasalan bezeg torlarynyň bir görnüşidir.Bezeg hökmünde ulanylanda, metal rulon çyzgysy zolak görnüşli zynjyr baglanyşyk perdesinden tapawutlanýan tutuş bir bölege meňzeýär.Lýuks we amaly aýratynlyklar sebäpli metal rulon çyzgysy ç ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3