Galvanizli polat list

  • Galvanizli polat list

    Galvanizli polat list

    Galvanizli polat, güýçlendirilen poslama garşylygy üpjün etmek üçin sink bilen örtülen adaty polatdyr.Galvanizli gorag örtügi demir polat substraty çyglylyk, doýgun daşky gurşaw şertleri ýa-da gurşaw çyglylygy sebäpli poslama garşy goraýar.