simli kemer

 • “Versa-Link ™” simli konweýer kemeri

  “Versa-Link ™” simli konweýer kemeri

  Metal konweýer kemeri ýönekeýleşdirildi!
  “Versa-Link ™” poslamaýan polat konweýer kemeri konweýer kemeriňizi çalt we aňsatlaşdyrýar!“Versa-Link” -iň “Advanced Link Rods” konweýer kemerine 30 sekundyň içinde zerur gurallar bilen birleşýär.“Forged Edge Technology” kemeriň gyrasy bilen ýalpyldawuk bir gyra döredýär, iş wagtynda guşagyňyza zeper ýetirip biljek tutuş nokatlary ýok edýär.81% -e çenli açyk meýdany bolan “Versa-Link ™”, gowurmak, bişirmek, örtmek we sowatmak üçin ajaýyp mümkinçilikler arkaly iň ýokary howa / suwuk akymy üpjün edýär.“Versa-Link ™” USDA tarapyndan kabul edilýär, arassaçylyk wagtynda wagt tygşytlaýan arassa dizaýn.

 • Poslamaýan polat merdiwan konweýer kemeri

  Poslamaýan polat merdiwan konweýer kemeri

  Ladder Belting, köplenç çörekhanalarda duş gelýän konweýer kemeriniň ýönekeý, ýöne täsirli usulydyr.Açyk dizaýny, iň az tehniki hyzmat etmek bilen bir hatarda aňsat we düýpli arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.

 • Bal ary simli konweýer kemeri

  Bal ary simli konweýer kemeri

  Ary guşak guşagy, “Flat Wire guşak” diýlip hem tanalýar, aşa güýçli-agram gatnaşygy bolan göni işleýän guşak.Döküm, çörek bişirmek, drena and we gaplamak ýaly dürli programmalara laýyk gelýän dürli dykyzlyk konfigurasiýalarynda bar.

  Bal ary, toruň giňliginden geçýän haç çybyklary bilen birleşdirilen tekiz sim zolaklaryndan gurulýar.Çybyklar kebşirlenen düwmäniň gyralary ýa-da gysylan gyralary bilen gutarýar.

 • Simli konweýer kemer çeýe çeňňek görnüşi

  Simli konweýer kemer çeýe çeňňek görnüşi

  Azyk senagaty üçin köp derejeli spiral konweýer kemerleri
  Çeýe çybyk guşaklary, esasan, azyk senagatynda köp ulanylýan köp derejeli spiral konweýerler üçin niýetlenendir.Flex gapdal ukyby bilen, kemer päsgelçilikleri aýlamak üçin düzülen konweýerler üçin hem ulanylyp bilner.

 • Simli konweýer kemer tekiz-flex görnüşi

  Simli konweýer kemer tekiz-flex görnüşi

  Flat-Flex® XT® artykmaçlyklary:

  • 2X-den ýokary standart guşaklaryň ömri
  • Uzak guşak ömri üçin kemeriň üstünden has köp bogun
  • Adaty Flat-Flex® guşaklaryndan 90% -e çenli kemer güýji ýokarlanýar
  • Arassa, dizaýny ýuwuň
  • Iň ýokary howa / suwuk akym üçin 78% -e çenli açyk meýdan
  • Surfaceerüsti daşlyk önümiň zaýalanmagyny azaldýar
  • C-Cure-Edge® aýlawlary bilen bar
  • “Flat-Flex® XT®” birleşdiriji klipleri ýa-da “EZSplice®” birleşdiriji setirleri ulanmak arkaly aňsatlyk bilen goşuldy
  • USDA kabul edildi
 • Simli konweýer kemer tekiz-flex görnüşi

  Simli konweýer kemer tekiz-flex görnüşi

  “Flat-Flex®” konweýer kemerleriniň özboluşly aýratynlyklary öndürijiligi ýokarlandyrýan, çykdajylary saklamaga we önümiň umumy hilini ýokarlandyrmaga kömek edýän köp sanly peýdalary hödürleýär:

  • Uly açyk meýdan - 86% -e çenli
  • Ownuk geçirimler
  • Süýşmeýän polo positiveitel disk
  • Işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gaty pes guşak massasy
  • Takyk yzarlamak
  • Arassaçylyk dizaýny, Arassalamak aňsat, ýerinde arassalamak ukyby
  • USDA tassyklandy
  • C-CureEdge ™ saýlanan aýratynlyklaryň toplumynda bar
 • Simli geçiriji konweýer kemer tekiz-flex görnüşi tekiz spiral görnüşi

  Simli geçiriji konweýer kemer tekiz-flex görnüşi tekiz spiral görnüşi

  “Flat Spiral” kemeri köplenç çörek bişirmekde we ýuwmakda bolýar, bu ýerde tekiz geçirijiniň üstünde kiçijik duralgalar zerur.“Flat Spiral”, beýleki spiral dokalan mesler bilen yzarlamak meselesini başdan geçiren ahyrky ulanyjylar üçin hem ileri tutulýan saýlawdyr, sebäbi üýtgeýän rulon nagşy kemeriň bir tarapa öwrülmegini azaltmaga kömek edýär.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan konweýer konweýer kemeri

  Poslamaýan polatdan ýasalan konweýer konweýer kemeri

  Kordweave guşaklary gaty ownuk zatlaryň eltilýän programmalary üçin gaty ýakyn we tekiz tor hödürleýär.Şeýle hem, “Cordweave” ýokary dykyzlygy we tekiz göterijiligi sebäpli kemeriň üstünden birmeňzeş ýylylyk geçirişini üpjün edýär.Bu aýratynlyklar, “Cordweave” -ni biskwit bişirmekden başlap, ownuk mehaniki komponentleri sortlamak ýaly dürli programmalarda meşhur saýlamaga öwürýär.

 • Zynjyr baglanyşygy konweýer simli kemer

  Zynjyr baglanyşygy konweýer simli kemer

  Zynjyr baglanyşygy kemeri, iň ýönekeý sim guşak dizaýny bolup, guradyş we sowadyş programmalarynda ýeňil işlemek üçin amatlydyr.Zynjyr baglanyşygy, sim guşak kompaniýasynyň süzgüç süzgüç guşaklarynyň bir bölegi bolup, lift goragçylary ýaly programmalar üçin çöküp bilýän ekran hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • Deňagramly spiral dokalan simli kemer

  Deňagramly spiral dokalan simli kemer

  Balansly spiral guşak, köp sanly amaly bolan ähli önümçilik pudagynda diýen ýaly gaty meşhur tor dizaýnydyr.Balansly spiral kemeriň artykmaçlyklary göni işlemegi, agram derejesine ajaýyp güýç we her bir adama laýyk gelýän dürli görnüşli spesifikasiýalary öz içine alýar.