Kauçuk konweýer kemeri

 • Agyr wezipe mata konweýer kemerleri

  Agyr wezipe mata konweýer kemerleri

  Agyr konweýer kemeri aşgazana çydamly we täsire çydamly kauçuk list hökmünde ulanmak üçin niýetlenendir we berkitmeler, mehaniki möhür zolaklary we senagat çişirilmegi üçin amatlydyr. rezin önüm taslamanyň ömrüni has köpeltmek üçin ulanylýar Agyr konweýer kemeri rezin listde 2ply we 3ply mata goýulýar, 2ply galyňlygy 75 millimetr, 3ply galyňlygy 105 millimetr. Senagat bamperleri we etek üçin amatly önüm Bu rezin rulon, neopren, SBR we Nitrile kauçuklarynyň tekiz, taýýar ýüz bilen garyndysyndan ýasalýar, çydamlylyk hökmany we adaty rezin ýeterlik däl taslamanyň ömrüni ulaltmak üçin ulanylýar.

 • Neýlon (NN) konweýer kemeri

  Neýlon (NN) konweýer kemeri

  Neýlon kanwasy neýlon mata bilen dokalýar we dokalýar

  Kauçuk senagatynda iň köp ulanylýan mata we ajaýyp artykmaçlygy ýokary aşgazana garşylygy, güýçli dartyş güýji we ýadawlyga garşylygydyr.

 • Poliester (EP) konweýer kemeri

  Poliester (EP) konweýer kemeri

  Poliester konweýer kemeri, EP ýa-da PN konweýer guşagy diýlip hem atlandyrylýar, dartyşa çydamly bedeni kanwas, poliester bilen dokalýar we poliamid dokalýar.

  Guşak gysgyçda pes uzalma we dokamakda oňat ukyplylyk, suwa garşylyk we çygly güýç, orta, uzak aralyk we materiallary agyr ýük daşamak üçin amatly.

 • Pagta (CC) konweýer kemeri

  Pagta (CC) konweýer kemeri

  Pagta kanwalary pagta süýümleri bilen hem dokalýar, hem dokalýar.Uzalmagy birneme pes we mehaniki berkitmekde we rezin bilen baglanyşykda gowy.

  Pagta konweýer kemeri ýokary temperatura şertlerinde gaty az deformasiýa bolup, gysga aralyga we ýeňil ýük daşamak üçin amatly

 • Nebite çydamly konweýer kemeri

  Nebite çydamly konweýer kemeri

  Nebite çydamly guşak, maşyn ýagy bilen örtülen bölekleri we bölekleri, nahar bişirýän zawodlarda we elektrik energiýasy öndürýän zawodlarda, soýa süýdünde, balyk etinde we beýleki ýagly materiallarda agyr ýag bilen bejerilen kömür göterýär.Bu materiallarda polýar däl organiki erginler we ýangyç bar.

 • Atylylyga çydamly konweýer kemeri

  Atylylyga çydamly konweýer kemeri

  Atylylyga çydamly konweýer kemeri, ýokary temperaturada poroşok ýa-da togalak materiallary ýaly gyzgyn materiallary eltmek üçin amatly

 • Himiki çydamly konweýer kemeri

  Himiki çydamly konweýer kemeri

  Himiki çydamly materiallardan ýasalan ýylylyga çydamly konweýer kemeriniň rezin örtügi, himiki anti-poslama we gowy fiziki häsiýetine eýe.

 • Abokary aşgazana çydamly konweýer kemeri

  Abokary aşgazana çydamly konweýer kemeri

  Abokary aşgazana çydamly konweýer kemeri, agyr senagat gurşawynda agyr ýük, ýokary aşgazan we köp dykyzlyk materiallaryny ýetirmek üçin amatly.

 • Oda çydamly guşak

  Oda çydamly guşak

  Ameangyn öçüriji guşak onuň üstündäki alawy söndürmäge we ýangynyň öçürilenden soň peýda bolmajak aňsatlygyna eýe.

 • Şewron konweýer kemeri

  Şewron konweýer kemeri

  “Chevron” konweýer kemeri, 40 gradusdan pes burçlarda ýumşak, uly ýa-da torbaly materiallary ýapgyt ýüzüne eltmek üçin amatlydyr.

 • Ewoluň konweýer kemeri

  Ewoluň konweýer kemeri

  Idol geçiriji konweýer kemeri iki sany gasynlanan pyýada ýörelgeler bilen bezeldi we agyr önüm ýüklerini 75 ° ýapgyt burça çenli göterip bilýän gaty berk guşak üçin galypdyr.Bu guşak giňişlikde we dik ýapgyt burçlar islenýän ýerde meşhurdyr

 • Lift konweýer kemeri

  Lift konweýer kemeri

  Lift konweýer kemeri boş tozan materialy dik daşamak üçin ulanylýar, gurluşyk, magdançylyk, däne, elektrik bekedi, himiýa, elektrik yşyk senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2