maşyn

 • Gum kenar arassalaýjy maşynyň aňyrsynda ýöremek

  Gum kenar arassalaýjy maşynyň aňyrsynda ýöremek

  Deňiz arassalaýjy maşynyň aňyrsynda gezelenç, aýnanyň ownuk böleklerinden başlap has uly taýaklara we gabyklara çenli gumdan we toprakdan galyndylary köpeltmek üçin titreýän ekrany ulanýar.Garaşsyz rul arakesmeleri bilen enjamlaşdyrylan we kiçi aýak yzyny saklaýan enjam, oýun meýdançalary, golf meýdançalary, kiçi şypahanalar ýa-da köl kenarlary ýaly berk ýerlerde ajaýyp hereket edip bilýär.Mundan başga-da, ýokary flotasiýa rezin arka tekerlerine daýanýar, bu bolsa otlaryň we pyýadalaryň üstünden aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär.

 • Simli dokma maşynynyň doly PLC görnüşi

  Simli dokma maşynynyň doly PLC görnüşi

  Enjam bilen dokalan metal sim tor, suwuk ýa-da gaz süzmek we senagatda, tehnikada gaty bölejikleri ele almak üçin giňden ulanylýar,
  harby senagaty.