Önümler

 • Fermer diwary

  Fermer diwary

  Fermer bilen haýatlamak, ekin meýdanlary ýa-da oba hojalygy üçin meşhur çitdir, oňa ferma diwary ýa-da öri meýdan diwary, sugun diwary hem diýilýär.200g / m2-den ýokary sink örtükli galvanizli ýokary dartyşly gyzgyn dokalan.Bu ferma, bag, ekin meýdanlary, öri meýdanlary, tokaý zolagy… we ş.m. üçin gaty tygşytly diwaryň bir görnüşidir.Meýdanyň haýatynyň emele gelmegi çyzykly sim we haç simleri bilen awtomatiki öwrümdir.Şeýlelik bilen, haýat atmak düwünleri düwünlenendir.Çyzykly simiň arasyndaky aralyk başga, tor paneliniň aşagyndaky has kiçi aralyk, soňra aralyk aşakydan has uly bolýar.Şeýle dizaýn etmek ownuk gemrijileri ýa-da haýwanlary geçmekden goramakdyr.

 • Hex tor

  Hex tor

  Alty tor, altyburçly açykly polat simli tor.Hex torumyz dürli ini we uzynlygy ululygy bilen köp sanly ululykda bar.Haýwan duzaklary, towuk saklanýan jaýlar, izolýasiýa goldawy ýa-da haýwanlar üçin beýleki simli haýatlar üçin ulanylyp bilinýän giňden ulanylýan we köpugurly mesh.

 • Giňeldilen metal

  Giňeldilen metal

  Giňeldilen metal, metal plitalary gyrkmak arkaly ýasalan metal görnüşidir we ýükleri giň meýdanda deň paýlamaga mümkinçilik berýän kebşirleme ýa-da bogun ýok.Agramy ýeňil, ýöne polat listden has güýçli, skid garşy, açyk tor dizaýny ony pyýada meýdançasy, howpsuzlyk berkitmesi, katwollar we ş.m. ýaly ideal önüme öwürýär.

 • WELDED WIR MESH

  WELDED WIR MESH

  Kebşirlenen sim tor, ýa-da kebşirlenen sim mata ýa-da “kebşirlemek"Elektrik birleşmesikebşirlenen prefabrikzerur aralyklarda simleri kesmek üçin kebşirlenen takyk aralyk bilen paralel uzynlykly simlerden ybarat birleşdirilen gözenek.

 • Poslamaýan polat U&C kanaly

  Poslamaýan polat U&C kanaly

  Ildumşak polat U kanallary, ýumşak polat kanallary ýa-da ýumşak polat C kanallary diýlip hem atlandyrylýar, umumy ýasama, önümçilik we gurluş goşundylarynda giňden ulanylýan içki radius burçlary bilen gyzgyn togalanýan uglerod “U” görnüşli polatdyr.Ildumşak polat kanalyň U şekilli ýa-da C görnüşli konfigurasiýasy, taslamanyň ýüki keseligine ýa-da dikligine ýokary güýç we gurluş goldawyny üpjün edýär.Steelumşak polat U kanalynyň görnüşi, kesmegi, kebşirlemegi, görnüşi we maşyny aňsatlaşdyrýar.

 • ÇEKILEN PLATLAR

  ÇEKILEN PLATLAR

  Barlag plitalary ýa-da barlaýjy plitalar ýa-da ýörelge plastinkalary diýlip hem atlandyrylýan barlanan tabaklar, süýşmäge garşy we bezeg aýratynlyklary bolan ýeňil metal plitalardyr.Barlanan tabagyň bir tarapy yzygiderli göwher ýa-da çyzyklar, beýleki tarapy bolsa tekiz.Estetiki ýerüsti bejergisi bilen poslama garşylyk we howa garşylygy aýratynlyklary ony binagärlik açyk binada ulanmak üçin amatly edýär.Bu barlanan plitalar adaty galvanizli plastinka, alýumin plastinka we poslamaýan polatdan ýasalan materiallarda bar.

 • Süýümli aýna mesh, süýümli aýna ekrany

  Süýümli aýna mesh, süýümli aýna ekrany

  Süýümli aýna mata ýönekeý dokalan, egrilen dokma ýa-da menek dokalýar.

  Süýümli aýna mata dürli ululykdaky aýna süýümlerden ybarat birleşdirilen mata.Ulanyjy bu materialy ýüzüne ulanandan soň, matany poliester, epoksi we winil bilen doldurýar we mika lentasynda, süýümli aýna lentada, uçar senagatynda, gämi senagatynda, himiýa senagatynda, harby senagatda we sport önümlerinde we ş.m. giňden ulanylýar.

  Ulanyjy fiberglas mata poliester, epoksi we winil bilen doýýar we mika lentasynda, fiberglas lentasynda, uçar senagatynda, gämi senagatynda, himiýa senagatynda, harby senagatynda we sport önümlerinde we ş.m. giňden ulanylýar.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  Poslamaýan polat list / plastinka köptaraply we dürli programmalarda ulanylýar.Ilki bilen poslama, uzak ömre we formallyga garşylygy üçin saýlanýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinkanyň adaty ulanylyşy, gurluşyk, azyk hyzmaty goşundylary, transport, himiýa, deňiz we dokma senagatydyr.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Polat rulon - togalanandan soň ýaralanan ýa-da örtülen list ýa-da zolak ýaly taýýar polat önümi.Bu ýyllarda toplanan tejribe esasynda ANSON polat rulonlary gyzgyn we sowuk görnüşlere ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan rulon, uglerod rulony we Galvanizli polat häzirki önümlere we halkara ülňülerine laýyklykda toparlara bölýär.

 • Polat turba / turba

  Polat turba / turba

  Polat turbalar polatdan ýasalan silindr turbalar bolup, önümçilikde we infrastrukturada köp ulanylýar.Polat pudagy tarapyndan öndürilen iň köp ulanylýan önüm.Turbany ilkinji gezek ulanmak, nebit, gaz we suw ýaly suwuk ýa-da gaz ýerasty daşamakda.

 • Dürli ulanmak üçin öňünden galvanizli polat turba / polat turba

  Dürli ulanmak üçin öňünden galvanizli polat turba / polat turba

  H-şöhle togalanan polatdan ýasalan gurluş şöhlesidir.Ajaýyp güýçlidir.Öz adyny kesýär, sebäbi kesişýän ýerinde H harply kesilen polat polat ýaly görünýär.Iki sany paralel flanesde deň galyňlyk, iç ýüzünde has pes.

 • Galvanizli polat list

  Galvanizli polat list

  Galvanizli polat, güýçlendirilen poslama garşylygy üpjün etmek üçin sink bilen örtülen adaty polatdyr.Galvanizli gorag örtügi demir polat substraty çyglylyk, doýgun daşky gurşaw şertleri ýa-da gurşaw çyglylygy sebäpli poslama garşy goraýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7