galstuk üçin sim tor

 • Custöriteleşdirilen dükan ýük daşaýan ulag simli konteýner

  Custöriteleşdirilen dükan ýük daşaýan ulag simli konteýner

  Simli gap, ammar kapasasy, kebelek kapasasy we ammar ýük kapasasy hökmünde hem bellidir.Harytlary saklamak üçin ulanylýan tor gurluşy bolan metal kapasanyň bir görnüşidir.“Qubeida” -nyň önümleri saklamak, arassa saklamak, içgin saklamak we aksiýa sanawlary üçin amatly aýratynlyklara eýedir.

 • Derýany kadalaşdyrmak üçin galvanizli ýa-da poroşok bilen örtülen simli gabion guty sebedi

  Derýany kadalaşdyrmak üçin galvanizli ýa-da poroşok bilen örtülen simli gabion guty sebedi

  “Gabion Box” gönüburçly guty şekilli köpburçly altyburç dokalan galvanizli ýa-da PVX örtülen polat simli torly sebetlerdir.Bölümler deň ölçegde bolup, içki diafragmalardan emele gelýär.Bölüm tebigy daşdan dolduryldy we diafragmalar sebediň içinde iň az daş göçmegini kepillendirýär.Şeýlelik bilen, adatdan daşary ýagdaýlarda-da daşyň paýlanyşyny üpjün edýär we doldurma işinde gönüburçly görnüşini saklamaga kömek edýän konteýnerde güýç goşýar.

 • Poslamaýan polatdan guşlara garşy çybyklar, çydamly kepderi ýok ediji toplum

  Poslamaýan polatdan guşlara garşy çybyklar, çydamly kepderi ýok ediji toplum

  Guş möjekleri, zyýankeşleriň ýokaşmagyna 100 göterim täsirli, tehniki hyzmat etmezden we hemişelik çözgütdir.Guşlara gözegçilik uçlaryny üçegiň gyralary, gyralary, penjireleri, bacalary ýa-da zyýanly guşlaryň höwürtgeleri we höwürtgeleri ýaly umumy gury ýerlere guruň.Kepderileri, garynjalary, ýyldyzlary, agaç ussalaryny ýa-da beýleki görnüşleri saklamak isleýärsiňizmi, guşlaryň öňüni alýan möjekler bu zyýan berijileriň emlägiňize gonmagynyň öňüni almak, zyýankeşleriň zyýany we jogapkärçiligini ýok etmek üçin kepillendirilen usuldyr.

  Köp sanly nyrhlara laýyk dürli materiallardan ýasalan guşlara garşy tüýdükleri hödürleýäris.Guşlara garşy çybyklary satyn alyp bolýarplastmassaýa-daposlamaýan polatwe birnäçe minutda gurmak aňsat.Guşlary uzaklaşdyrmak üçin tüpeň ulanmak, zyýankeş guş meselesiniň ajaýyp çözgüdi.Saýlawlarymyzyň hemmesini satyn alyňguşlaryň öňüni almak üçin taýaklaraşakda ýa-dabilen habarlaşyňislendik sorag bilen ýa-da mugt maslahatlaşmak üçin.

 • Haýwanlary goramak üçin fermada ulanylýan gyzgyn çümdürilen galvanizli mal haýaty

  Haýwanlary goramak üçin fermada ulanylýan gyzgyn çümdürilen galvanizli mal haýaty

  Amerikada we Europeewropada ekologiki deňagramlylygy goramak, süýşmeleriň öňüni almak, maldarçylyk diwarlary, esasanam toruň daşyndaky ýagyşly daglyk ýerlerde, gün şöhlesiniň bir gatlagyny 120 gram neýlon dokalan mata tikmek üçin giňden ulanylýan mal torlary diýlip atlandyrylýan sygyr diwary palçyk çägesi çalt ösüşden çykýar.

 • Galvanizli / PVC örtülen zynjyrly sim simli çit

  Galvanizli / PVC örtülen zynjyrly sim simli çit

  Zynjyrly haýat (sim torlary, simli diwar, zynjyrly sim, siklon çit, tupan diwary ýa-da göwher çitler diýlip hem atlandyrylýar) adatça galvanizli ýa-da LLDPE örtülen polatdan dokalan diwaryň bir görnüşidir. sim.Simler dikligine işleýär we zig-zag nagşyna egilýär, şonuň üçin her bir “zig” sim bilen derrew bir tarapa, hersi bolsa “zag” derrew beýleki tarapa sim bilen ýapylýar.Bu diwaryň bu görnüşinde görnüp duran göwher nagşyny emele getirýär.

 • Pvc örtülen galvanizli kebşirlenen simli diwar

  Pvc örtülen galvanizli kebşirlenen simli diwar

  Kebşirlenen simiň peýdalary haýsy diwaryň görnüşini has aňsatlaşdyrmaga kömek edip biler.Oňa peýdaly haýat, umumy maksatly haýat, kebşirlenen sim ýa-da tor ýaly birnäçe at diýilýär.Iň esasy, bu haýat stili öýüňiziň ýa-da emlägiňiziň töweregindäki köp sanly programma üçin çözgüt hödürleýär.Kebşirlenen sim diwar aslynda keseligine we dik simleriň kesişýän ýerlerini kebşirlemek arkaly ýasalýar.Tor nagşy, adatça 1/2 ″ bilen 4 ″ aralygynda aralyk döredýär.Gurluşyk berk päsgelçilik üçin berk berkitme döredýär.Kebşirleýjiler hereketiň öňüni alýandygy sebäpli, bu diwar usuly tekiz ýerde ýa-da gysga ylgawlarda iň oňat ulanylýar.Bu haýwan kapasalary we itler üçin amatly çözgüt.Islenmeýän haýwanlary baglardan we gül ösümliklerinden daşlaşdyrar.Howa garşy durmak üçin galvanizlenen, könelmegi we ýyrtylmagyny üpjün edýär.

 • Anti-Climped Galvanized Harrow Spike

  Anti-Climped Galvanized Harrow Spike

  Bu ýerde her bir programma üçin diýen ýaly täsirli dyrmaşma garşy tüpeňleri we çözgütleri tapyp bilersiňiz.Aslynda bu önümler bilen serhet diwaryndan ýa-da içerki bag diwaryndan başlap, ilçihananyň binasynyň fasadyna ýa-da harytlary saklaýan ammaryna çenli perimetrleriň köpüsini aňsatlyk bilen gorap bilersiňiz.

 • Galvanizli ýa-da AIASI 430 Razor tikenli sim BTO görnüşi

  Galvanizli ýa-da AIASI 430 Razor tikenli sim BTO görnüşi

  Razor sim hünärmeni perimetriň howpsuzlygy üçin iň amatly çözgütleri hödürleýär.

  Köplenç tikenli lenta diýlip atlandyrylýan ütük sim, häzirki zaman wersiýasy we perimetri päsgelçilikleri boýunça rugsatsyz girmeginiň öňüni almak üçin döredilen adaty tikenek simlere ajaýyp alternatiwadyr.Highokary we dartgynly simlerden ýasalyp, ýakyn we birmeňzeş aralyklarda köp sanly ütük barlar emele gelýär.Sharpiti barbalary wizual we psihologiki päsgelçilik bolup, täjirçilik, senagat, ýaşaýyş we hökümet ýaly pudaklar üçin amatly edýär.

 • Galvanizli ýa-da AIASI 430 Razor tikenli sim CBT görnüşi

  Galvanizli ýa-da AIASI 430 Razor tikenli sim CBT görnüşi

  Razor tikenek simine konsertina razor sim, rezor feçer sim, razor sim ýa-da dannert sim hem diýilýär.Bu has gowy gorag we berkitme güýji bilen gyzgyn çümdürilen galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan döwrebap gorag materiallarydyr.Sharpiti pyçaklar we güýçli ýadro simleri bilen, ütük sim ygtybarly feýting, aňsat gurnama, ýaşa garşylyk we beýleki aýratynlyklara eýe.