süzmek üçin sim tor

 • Dokma 12-460 mesh 100% poliester monofilament ekrany Çap etmek Bolt ýüpek ekrany

  Dokma 12-460 mesh 100% poliester monofilament ekrany Çap etmek Bolt ýüpek ekrany

  “PA” ekrany çap ediji tor diýlip hem atlandyrylýan neýlon ekran poliamid ýüplükden ýasalýar.Esasanam keramika, plastmassa we aýna pudaklarynda dürli substratlary çap etmek üçin poliester ekrany çap etmek üçin alternatiwadyr.

  Neýlon ekrany çap ediji tor, ýokary abraziw toklar bilen ulanmak üçin ajaýyp abraziw garşylyk görkezijisine eýedir we ýokary çeýeligi öndürijilikli içi boş aýna ýa-da keramika çap etmegi aňsatlaşdyrýar.

 • Dürli ululykdaky laboratoriýa dokalan simli poslamaýan polatdan ýasalan elek

  Dürli ululykdaky laboratoriýa dokalan simli poslamaýan polatdan ýasalan elek

  synag elekleri diňe iň oňat materiallary ulanyp, iň berk hil gözegçilik proseduralarynda aýratyn öndürilýär.Synag el elekleriniň takyklygyny üpjün etmek üçin iň ösen kompýuter skaner usullaryny ulanýarys.Ussatlygymyz we tejribämiz, diňe bir görünýän we özüni gowy duýýan synag elekini alman, eýsem ikinji derejeli takyklyk derejesini hödürleýär.

 • Suw guýularyny burawlamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan simli Jonson ekrany

  Suw guýularyny burawlamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan simli Jonson ekrany

  Simli ekraneleklemek we süzmek üçin barlagda, süzgüçde, suwsuzlandyrmakda we süýjediji amallarda giňden ulanylýan metaldan ýasalan elementdir.Highokary kuwwatyna, berkligine we ýük göterijilik ukybyna eýedir we gaty skriner süzgüçleriniň dürli görnüşlerine ýasalyp bilner.

  Kebşirli sim ekrany ýerüsti profillerden we goldaw profillerinden durýar.Faceerüsti profiller, adatça v şekilli simler, örtük profillerine örtülýär we kebşirlenýär.Surfaceerüsti profilleriň arasyndaky aralyk, süzgüçiň akýan ýerini emele getirýändigi üçin gaty takyk dolandyrylýar.Akymyň ugry, V görnüşli simleriň (ýerüsti profilleriň) goldaw profillerine bolan ýagdaýy bilen kesgitlenýär.Kebşirli simleriň ekranlary ýa-da çykýan ýa-da çykýan.

 • Gaz-suwuk bölünişik üçin diňiň içerki simleri

  Gaz-suwuk bölünişik üçin diňiň içerki simleri

  Süzgüç effektini kepillendirmek üçin duman ýassygy, sim torlary arassalaýjy, duman ýoklaýjy, tutýan duman, duman ýoklaýjy diýlip atlandyrylýan demist pad ulanylýar.

 • Poslamaýan polatdan tikilen simli turba

  Poslamaýan polatdan tikilen simli turba

  Trikota wire sim tor turbasy, bir gatlak ýa-da köp gatlak, isleg boýunça gaty ýa-da çukur bolup biler.
  Trikota shield galkan möhürleýji ýüp, elektromagnit gorag meshi hem diýilýär

 • Poslamaýan polat trikota Sim simli süzgüç

  Poslamaýan polat trikota Sim simli süzgüç

  Trikota wire sim torlary dürli materiallara degişlidir, trikota wire sim torlaryna örülýär, soňra amatly ulanmak we daşamak üçin sim torlary togalanýar.

  Trikota wire sim torlary dürli materiallar üçin elýeterlidir, umumy materiallar poslamaýan polat sim, galvanizli sim, mis sim, bürünç sim, nikel sim we monel simdir.

 • Plastiki ekstruder üçin simli süzgüçli disk

  Plastiki ekstruder üçin simli süzgüçli disk

  Has çygly gurşawda ýa-da kagyz süzgüçli diskleriň ýeterlik berkligi we güýji üpjün edip bilmeýän ýerinde has gowy öndürijiligi bar.Şeýle hem ajaýyp çydamlylygy we amatly ukyplylygy bar.Şonuň üçin ol diňe 500 F-dan ýokary temperatura diapazonyna we ýokary basyşa çydap bilmän, eýsem ýer kebşirlemek we perforasiýa arkaly hem öndürilip bilner.Mundan başga-da, süzgüçli diskler kaustiki suwuklyklaryň köpüsine laýyk bolup biler we olar arassa we gaýtadan ulanylyp bilner.Şonuň üçin kagyz we mata süzgüçli diskler bilen deňeşdirilende, metal süzgüçli diskler uzak ömri hödürläp biler.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan simli süzgüç elementleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan simli süzgüç elementleri

  Süzülen simli metal süzgüçli mata, köp gatly poslamaýan polatdan ýasalan we bir metal panelde süzülen gözenekli metal plastinka.Adatça 5 gatlakdan (ýa-da 6-8 gatlakdan) ybaratdyr: tor gatlagyny, süzgüçli gatlak gatlagyny, gorag tor gatlagyny, berkitme tor gatlagyny we berkitme mesh gatlagyny goraň.Highokary mehaniki kuwwat we giň süzgüç reýting derejeleri bilen süzülen süzgüçler azyk, içgi, suw arassalamak, tozany aýyrmak, derman we polimer senagatynda ulanylýan süzgüç üçin täze ajaýyp materialdyr.

  Süzülen sim torunyň materiallary, adatça, poslamaýan polat 304, SS316, SS316L, ýöne garyndy polat Hastelloý, Monel, Inconel we beýleki metal ýa-da garyndy, müşderileriň süzgüç talaplaryna laýyklykda bar bolan materiallar.Süzülen poslamaýan polat süzgüç, ajaýyp himiki durnuklylygy we uzak ömri sebäpli ähli materiallaryň arasynda iň köp ulanylýan görnüşdir.

  Gorag tor gatlagy we süzgüç gatlagy inçe poslamaýan polatdan dokalan sim torudyr we berkidiji mata gatlagy ýönekeý dokalan, gämi duralgasy görnüşli sim ýa-da deşikli metal list bolup biler.

  Süzülen tor süzgüçli patronlarderman önümleri, suwuklandyrylan düşekler, suwuk we gaz süzgüçleri üçin süzgüç derejesi 1-250 mikron bolan poslamaýan polat sim matadan.

 • Süzgüç ýasamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan simli tor

  Süzgüç ýasamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan simli tor

  Süzülen simli metal süzgüçli mata ýa-da panel, köp gatly poslamaýan polatdan ýasalan we bir metal panelde süzülen gözenekli metal plastinka.Adatça 5 gatlakdan (ýa-da 6-8 gatlakdan) ybaratdyr: tor gatlagyny, süzgüçli gatlak gatlagyny, gorag tor gatlagyny, berkitme tor gatlagyny we berkitme mesh gatlagyny goraň.Highokary mehaniki kuwwat we giň süzgüç reýting derejeleri bilen süzülen süzgüçler azyk, içgi, suw arassalamak, tozany aýyrmak, derman we polimer senagatynda ulanylýan süzgüç üçin täze ajaýyp materialdyr.

  Süzülen sim torunyň materiallary, adatça, poslamaýan polat 304, SS316, SS316L, ýöne garyndy polat Hastelloý, Monel, Inconel we beýleki metal ýa-da garyndy, müşderileriň süzgüç talaplaryna laýyklykda bar bolan materiallar.Süzülen poslamaýan polat süzgüç, ajaýyp himiki durnuklylygy we uzak ömri sebäpli ähli materiallaryň arasynda iň köp ulanylýan görnüşdir.

  Gorag tor gatlagy we süzgüç gatlagy inçe poslamaýan polatdan dokalan sim torudyr we berkidiji mata gatlagy ýönekeý dokalan, gämi duralgasy görnüşli sim ýa-da deşikli metal list bolup biler.

 • Poslamaýan polat Hastelloý FeCrAl Nikel Sinterlenen metal süýüm duýuldy

  Poslamaýan polat Hastelloý FeCrAl Nikel Sinterlenen metal süýüm duýuldy

  Dokma däl media, tötänleýin goýulýan gysga metal süýümleriň üsti bilen gurlup, soňra süzgüçlere we baglanyşyklara sezewar edilýär.Süzülen metal süýüm gaty ýokary basyşda, ýokary temperaturada we poslaýjy şertlerde işleýän programmalarda ulanmak üçin iň amatlydyr.Metal süýümiň ýüňi dürli süýüm gatlaklaryndan ybarat bolup biler.Olary degişli galyňlykda bilelikde gysyp, degişli süýümleri birleşdirmek üçin süzüp bolýar.Alnan material gaty güýçli, poslama, ýokary temperatura we döwülmäge çydamly gaty gözenekli süýümdir.Mundan başga-da, ajaýyp geçirijiligi bar we umumy habar beriş serişdeleri bilen deňeşdirilende has uzak dowam edip biler.

 • Bir Stockadaky dürli ölçegli poslamaýan polatdan dokalan simli tor

  Bir Stockadaky dürli ölçegli poslamaýan polatdan dokalan simli tor

  Dürli programmalar üçin talaplary kanagatlandyrmak üçin dokalan sim mata we dokalan tor önümleriniň doly hataryny hödürleýäris.Plaönekeý, egrilen, gämä we ters gäwüş we egrem-bugram ýaly dürli görnüşdäki ýörite sim mata öndürýäris we üpjün edýäris.müşderileriň çykdajylaryny azaltmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin aýratyn önüm talaplaryna laýyk gelýän dokalan simleri dizaýn edýäris.Şahamça dokma we degirmenlerimiz, müşderileriň içerki aýratynlyklaryna, ISO, ASTM we DIN ülňülerine laýyk gelýän sim mata we tor öndürýär.