Professional simleri gaýtadan işlemek.Tejribeli we oňat enjamlaşdyrylan işgärler

Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Biz hakda

Biziň kompaniýamyz, ösen önümçilik tehnologiýalaryny we enjamlaryny ornaşdyrmaga ünsi jemläp, tehnologiki innowasiýalara, ylmy dolandyryşa we bitewiligi dolandyrmaga ygrarlydy.Çig mal satyn almakdan, önümçiligi dolandyrmakdan we önümiň hilini üpjün etmek üçin önüm synagyndan esasy baglanyşyklara berk gözegçilik edýäris.Öňdebaryjy enjam enjamlary we ýokary hilli tehniki toparymyz bar.Önümlerimiziň ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan üstünlikli geçmegi üçin içerde we daşary ýurtda tehnologiýa esasynda.

  • takmynan 3
  • takmynan 6
  • takmynan 4

Blog habarlaryndan iň soňky

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

  • Wedge simli ekranlar Johnson Jonsonyň ekrany, eliň egri ekrany hem diýilýär
    Wedge simli ekranlar Johnson Jonsonyň ekrany, elek egri ekrany diýlip hem atlandyrylýar, ýokary mehaniki güýji we ýapylmazlygy aýratynlyklary bolan demir süzgüç önümini emele getirmek üçin direglere V şekilli simleri kebşirlemek arkaly ýasalýar.V şekilli simiň arasyndaky aralyk takyk dolandyrylýar, sebäbi ol ýeri emele getirýär ...
  • Süzgüç, islenmeýän bölejikleri ýa-da hapalaýjylary suwuklykdan ýa-da gazdan aýyrmak üçin ulanylýan enjam.
    Süzgüç, islenmeýän bölejikleri ýa-da hapalaýjylary suwuklykdan ýa-da gazdan aýyrmak üçin ulanylýan enjam.Adatça himiýa, derman, azyk önümçiligi, nebit we gaz ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Süzgüçler suwuklygy ekrana ýa-da deşikli plastinka arkaly zorlamak, has uly duzak bilen işleýär ...