Süzgüç, islenmeýän bölejikleri ýa-da hapalaýjylary suwuklykdan ýa-da gazdan aýyrmak üçin ulanylýan enjam.

A süzgüçsuwuk ýa-da gazdan islenmeýän bölejikleri ýa-da hapalaýjylary aýyrmak üçin ulanylýan enjam.Adatça himiýa, derman, azyk önümçiligi, nebit we gaz ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

SüzgüçlerEkranyň ýa-da deşikli plastinkanyň üsti bilen suwuklygy zorlamak, has uly bölejikleri gabamak we arassa suwuklygyň geçmegine ýol bermek.Zerur süzgüç derejesine we süzülýän suwuklygyň görnüşine baglylykda poslamaýan polatdan, bürünçden we plastmassadan başga-da dürli materiallardan ýasalyp bilner.

Süzgüçler dürli programmalara laýyk dürli şekilde we ululykda bolýar.Suwuklykdaky hapalaýjy maddalardan gelýän zeperlerden goramak üçin nasos ýa-da klapan ýaly enjamlara göni ýa-da göni oturdylyp bilner.

Ulanyşyň peýdalarysüzgüçlerenjamlaryň ygtybarlylygyny we uzak ömrüni ýokarlandyrmagy, önümiň hilini gowulandyrmagy, tehniki hyzmatyň we iş wagtynyň peselmegini, düzgünlere we pudak standartlaryna laýyklygy öz içine alýar.

Süzgüç saýlanylanda, göz öňünde tutulmaly faktorlar süzülmeli suwuklygyň görnüşini, zerur süzgüç derejesini, akym tizligini we temperatura we basyş ýaly iş şertlerini öz içine alýar.

Köpçülikleýin süzgüçler, köp sanly önümçilik prosesinde suwuklyklaryň arassalygyny we bitewiligini saklamagyň möhüm bölegi bolup durýar.

atfsd


Iş wagty: Maý-25-2023