Pvc örtülen galvanizli kebşirlenen simli diwar

Gysga düşündiriş:

Kebşirlenen simiň peýdalary haýsy diwaryň görnüşini has aňsatlaşdyrmaga kömek edip biler.Oňa peýdaly haýat, umumy maksatly haýat, kebşirlenen sim ýa-da tor ýaly birnäçe at diýilýär.Iň esasy, bu haýat stili öýüňiziň ýa-da emlägiňiziň töweregindäki köp sanly programma üçin çözgüt hödürleýär.Kebşirlenen sim diwar aslynda keseligine we dik simleriň kesişýän ýerlerini kebşirlemek arkaly ýasalýar.Tor nagşy, adatça 1/2 ″ bilen 4 ″ aralygynda aralyk döredýär.Gurluşyk berk päsgelçilik üçin berk berkitme döredýär.Kebşirleýjiler hereketiň öňüni alýandygy sebäpli, bu diwar usuly tekiz ýerde ýa-da gysga ylgawlarda iň oňat ulanylýar.Bu haýwan kapasalary we itler üçin amatly çözgüt.Islenmeýän haýwanlary baglardan we gül ösümliklerinden daşlaşdyrar.Howa garşy durmak üçin galvanizlenen, könelmegi we ýyrtylmagyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş we amaly:

Kebşirlenen diwar pes uglerod polat simden ýasalýar
Kebşirlenen sim bilen berkitmek ýokary güýç, gözellik, rahat däl deformasiýa, çalt we aňsat gurnama aýratynlyklaryna eýedir.Olar awtoulag ýollarynda, demir ýollarda we köprülerde gorag guşagy, howa menzillerinde, duralgada, gämi duralgasynda we ýaşaýyş ýerlerinde gorag diwary hökmünde giňden ulanylýar.Şeýle hem, şäher häkimliginde, seýilgählerde, gazonda, haýwanat baglarynda, köllerde, ýollarda we önümçilik ýerlerinde gorag we izolýasiýa üçin ulanylýar.Olary gorag bezegi üçin myhmanhanalarda, supermarketlerde, dynç alyş meýdançalarynda hem tapyp bilersiňiz.

diwar paneli (1)

Egrilik kebşirlenen diwar

Aýratynlyklary:Egri kebşirlenen diwar ýönekeý gurluşy, owadan görnüşi we amatly egrileri bar.Plasticüzüni sary, ýaşyl, gyzyl ýaly dürli reňkler bilen plastmassa batyrmak üçin bejermek mümkin.Bu görnüşli diwar esasan aşaky ýazgylary ulanýar, şonuň üçin diňe bolt gurmaly.
Ulanylyşy:ýol diwary, demir ýol diwary, ýaşaýyş meýdançasy, senagat çit, mekdep izolirlenen diwar, ösüş zolagy we ş.m.
Önümleriň aýratynlyklary:
1: Simiň diametri: 5.0mm
2: Ölçegler: 50mm X 180mm
3: Poçta ölçegi: 48 mm X 2,5mm
4: Paneliň ululygy: 2.3m X 2.9m

Poslama garşy bejergi:plastmassa batyr.Köp reňk bar.
: Azgy:Şetdaly sütüni
Beýleki esbaplar:ýagyşa garşy gapak, bolt, klipler

3D diwar

3D egrilen diwar

V egrilen kebşirlenen simli diwar paneli Allgood meşhur spesifikasiýasy
Paneliň beýikligi Paneliň uzynlygy Sim diametri Meşiň ululygy V bukjalar No.
1.03m 2.0 m
2,5 m
3.0m
Gal + spreý boýag 3.85mm / 4.0mm;4.85mm / 5.0mm Gal + Poroşok bilen örtülen 3,85mm / 4.0mm;4.85mm / 5.0mm Gal + PVC örtülen 3.0mm / 4.0mm;4.0mm / 5.0mm 50x200mm
55x200mm
50x150mm
55x100mm
2
1,23 m 2
1.5m 3
1.53m 3
1.7m 3
1.73m 3
1.8 m 4
1.93m 4
2.0 m 4
2.03m 4
2.4m 4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler