Haýwanlary goramak üçin fermada ulanylýan gyzgyn çümdürilen galvanizli mal haýaty

Gysga düşündiriş:

Amerikada we Europeewropada ekologiki deňagramlylygy goramak, süýşmeleriň öňüni almak, maldarçylyk diwarlary, esasanam toruň daşyndaky ýagyşly daglyk ýerlerde, gün şöhlesiniň bir gatlagyny 120 gram neýlon dokalan mata tikmek üçin giňden ulanylýan mal torlary diýlip atlandyrylýan sygyr diwary palçyk çägesi çalt ösüşden çykýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty ululyk

Dokma aralygy: 7,5 sm, 15 sm, 30 sm;
Aralyk aralygy: adatça 5.0 sm
Boýy: adatça 2,0 metr
Uzynlygy: 50 metr, 100 metr.

Aýratynlyklary

Güýçli takyklyk, tekiz ýer, birmeňzeş mesh, bitewilik, berk berklik, bilelikde däl, haýwanat bagynyň diwary, gurluşyk meýdançasynyň diwarlary, ýesir guşlary, eňňitleri ýaşyllaşdyrmak, abadanlaşdyryş, ýabany tebigat seýilgähi, öri meýdanlary we öri meýdanlary ýaly süýşýän, gysyjy häsiýetleriň öňüni alýar. ýesirlikdäki beýleki öri meýdanlary, esasanam öri meýdanlaryndaky aýlaw öri meýdanlaryny goramak, öri meýdanlary üçin gorag, möhüm rol oýnap biler, seýrek güller, tokaý seýilgähiniň izolýasiýasyny goramak üçin hem ulanylyp bilner.

Ulanylyşy

Çopan meýdanlarynda öri meýdanlarynyň gurluşygy öri meýdanlaryny gurşap biler we sütünlerde kesgitlenen ot bakmagy we öri meýdanlaryny amala aşyryp biler. Otluk baýlyklaryny meýilleşdirilen ulanmagy ýeňilleşdiriň, öri meýdanlarynyň ulanylyş derejesini we öri meýdanlarynyň netijeliligini ýokarlandyryp, öri meýdanlarynyň zaýalanmagynyň öňüni alyp we tebigy gurşawy gorap bilersiňiz. wagt, serhet goragyny, ekerançylyk ýerlerini, tokaý nahallaryny, tokaý ösdürip ýetişdirmek üçin ýakyn daglary, syýahatçylyk ýerlerini we aw meýdançalaryny gurşap almak, gurluşyk meýdançalaryny izolýasiýa etmek we hyzmat etmek üçin daýhanlar we maldarçylyk hünärmenleri bilen maşgala fermalaryny döretmek hem ulanylýar. .


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler