Gyrylan simli ekran materialy Mn65 M72

Gysga düşündiriş:

Öňünden gysylan sim, toruň bilelikde gulplanmagyna mümkinçilik döredýär, oňat berklik we ýakymly estetika bilen berk dokma döredýär.Arhitektura goşundylarynda infil panelleri, kapasalar we bezeg ýaly giňden ulanylýar.Şeýle hem akustika, süzgüç, köpri garawullary, howa giňişlik bölekleri, gemrijiler bilen gözegçilik we ýük awtoulag panjaralarynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyrylan sim torGüýç we uly deşikli süzgüç we skrini talap edýän goşundylar üçin galyndy suw, nebiti gaýtadan işlemek, magdançylyk, gurluşyk, howpsuzlyk we azyk gaýtadan işleýän pudaklarda ulanylýar.Öňünden gysylan sim mata binagärlik we önümçilik dizaýn programmalarynda hem ulanylýar.

agyr simli toragyr ýa-da uly materiallary ölçemek, sortlamak we süzmek üçin elekler we titremäniň süzgüç serişdeleri ýaly güýç we berkligi talap edýän önümler we amaly programmalar üçin öndürilýär.Magdançylyk, gaýtadan işlemek we gurluşyk pudaklarynda agyr simli mata ulanylýar.

Öňünden ýasalan sim mata we agyr toruly sim diametrlerinde öndürilýär.Önümiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin torda ulanmak üçin dürli metallary we erginleri hödürleýäris.“AExtra” giň rulon giňligi bar.

Öwürmek hyzmatlarynyň doly toplumy bar.Bulara süýşmek we gyrkmak, elektro polishing, emele getirmek we kebşirlemek we adaty önümler degişlidir.Öňümizdäki we agyr simli önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, şu gün bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Adaty goşa dokalan sim
Dokalan simleriň iň köp ýaýran görnüşi.Simiň diametri bilen deňeşdirilende açylyşy az bolan ýerde ulanylýar.

Gyrgyç dokalan sim
Bu dokalan sim görnüşi, simiň diametri boýunça açylyşy uly bolan ekranyň bütin dowamynda dokalmagyň takyklygyny saklamak üçin diňe gödek spesifikasiýalarda ulanylýar.

Inter Crimp dokalan sim
Has durnuklylygy, dokamagyň berkligini we iň ýokary berkligini üpjün etmek üçin has ýeňil ölçegli dokalan simlerden ýasalan dokmalarda ulanylýar.1/2 ″ (12,7mm) ululykdaky simli açyk ýerlerde gaty ýygy duş gelýär.

Tekiz dokalan sim
Adatça 5/8 ″ (15.875 mm) açylanda we has ulurak başlaýar.Uzyn abraziw çydamly ömri üpjün edýär, sebäbi üstünde geýjek çaklamalar ýok.Tekiz ýokarky dokalan sim, akymyň iň az garşylygyny hödürleýär we bir tarapynda tekiz ýer islenýän käbir binagärlik we gurluş goşundylarynda gaty meşhurdyr.

Dokary dartyşly ekran

Düwürtmek üçin agyr ýük programmalarynda köplenç ulanylýan ýokary dykyz ekran mata we

gaýalaryň, agregatlaryň, hek daşynyň we ş.m.

Dokary dykyz polat —- Aşgazan garşylygy

Poslamaýan polat - Poslama garşylyk

Monel, bürünç we ş.m. - Umumy programmalar

Ekran mata üçin spesifikasiýa

Apertura

Lighteňil wezipe

Orta borç

Agyr iş

inedördül dokma

sim dia kg / m2 OA%

sim dia kg / m2 OA%

sim dia kg / m2 OA%

2

2

11.3

31

3.15

2

9.9

37

2.5

14.1

31

4

2

8.5

44

2.5

12.2

38

3.05

16.8

32

5

2

7.8

51

2.5

16.6

44

3.05

14.7

38

5.6

2.5

9.8

48

3.05

13.7

41

4

21.2

34

6.35

2.5

8.89

51

3.05

12.6

46

4

19.6

38

6.8

2.5

9

51

3.05

10

44

4

19.7

37

7.1

2.5

8.8

55

3.05

11.9

48

4

18.3

41

8

2.5

10.8

54

4

16.9

44

5

24.4

38

9

3.05

9.8

55

4

15.6

48

5

22.7

44

10

3.05

9.1

58

4

14.5

51

5

21.2

44

11.2

3.05

10.4

54

5

19.6

48

5.6

28.6

44

12.5

4

12.3

57

5

18.1

51

5.6

20

47

14

4

16.7

54

5

20

51

6.8

24.6

48

16

5

15.1

58

5.6

19.5

56

6.8

22.6

51

18

5

14.5

58

6.8

20.7

55

7.1

25

51

20

5.6

14

61

6.8

19.2

58

7.1

24

54

22

5.6

17.6

61

7.1

21.5

57

8

26.7

54

25

6.8

16.1

64

7.1

20.1

60

8

24.6

57

28

7

14.7

63

8

19

61

9

27.8

57

32

8

20.6

64

9

26

60

10

30.4

58

38

8

18.7

67

9

28.1

64

10

27.9

61

40

9

21

67

10

25.4

64

11.2

31.1

61

45

9

19.5

69

10

23.4

67

11.2

28.4

64

50

10

23.2

69

11.2

26

67

12.5

31.8

64

56

10

19.2

72

11.2

28.7

69

12.5

29

67

63

10

17.4

75

11.2

24.5

72

12.5

25.1

70

76.2

10

14.8

78

11.2

16

75

12.5

20

73

80

10

16

79

11.2

17.5

72

12.5

21.5

75

90

10

14

81

11.2

15.7

79

12.7

19.4

77

100

10

10

82

11.2

14.3

81

12.7

17.6

79


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler