Derýany kadalaşdyrmak üçin galvanizli ýa-da poroşok bilen örtülen simli gabion guty sebedi

Gysga düşündiriş:

“Gabion Box” gönüburçly guty şekilli köpburçly altyburç dokalan galvanizli ýa-da PVX örtülen polat simli torly sebetlerdir.Bölümler deň ölçegde bolup, içki diafragmalardan emele gelýär.Bölüm tebigy daşdan dolduryldy we diafragmalar sebediň içinde iň az daş göçmegini kepillendirýär.Şeýlelik bilen, adatdan daşary ýagdaýlarda-da daşyň paýlanyşyny üpjün edýär we doldurma işinde gönüburçly görnüşini saklamaga kömek edýän konteýnerde güýç goşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar:

 • Suwuň ýa-da suw joşmasyna gözegçilik we ýol görkeziji
 • Suw joşmagy ýa-da ýol görkeziji bank
 • Daşlaryň döwülmeginiň öňüni almak
 • Suw we topragy goramak
 • Köprini goramak
 • Topragyň gurluşyny güýçlendirmek
 • Deňiz kenaryndaky gorag in engineeringenerçiligi
 • Deňiz porty in engineeringenerçiligi
 • Izolýasiýa diwarlary
 • Roadoly goramak

Üstünligi:

Çeýeligi:Çeýeligi islendik gabion gurluşynyň möhüm peýdasydyr.Iki öwrümli altyburçly mesh gurluşygy, diferensial çözgüdi döwülmezden çydam etmäge mümkinçilik berýär.Bu gurluş, durnuksyz toprak şertlerinde ýa-da tolkun hereketlerinden ýa-da toklardan çykýan zeper, gurluşyň aýagynyň zeperlenmegine we strukturalaýyn çözülmegine sebäp bolan ýerlerde has möhümdir.

Çydamlylygy:Gabionlar, sim torlary we daşlar üçin janly örtük berýän ösümlikleriň ösmegini goldaýar, olaryň berkligini ýokarlandyrýar.Adatça, sim tor gurluşyň ömrüniň ilkinji ýyllary üçin zerurdyr;soň daşlaryň arasyndaky boşluk toprak, ýüp we ösümlik kökleri bilen doldurylýar, olar daşlary baglanyşdyryjy hökmünde çykyş edýär.

Güýç:Polat simli altyburçly mesh suw we ýer massasy tarapyndan döredilen güýçlere garşy durmak üçin güýç we çeýelige eýedir we gabionyň gödek tebigaty oňa şol energiýanyň köp bölegini siňdirmäge we ýaýratmaga mümkinçilik berýär.Gabion gurluşlary, gaty berk gurluş şowsuzlyga uçransoň uzak wagtlap täsirli bolýan kenar gorag desgalarynda aýdyň görünýär.Mundan başga-da, goşa bükülen altyburçluk mesh kesilse açylmaz.

Ygtyýarlylyk:Gabion diwarlary, gabion diwarynyň aňyrsynda gidrostatik basyşyň ösmeginiň öňüni alyp, suwy we saklamagyň bilelikdäki hereketi bilen eňňitleri durnuklaşdyrýar.Zeýkeş agyrlyk güýji, şeýle hem gözenekli gurluş onuň üsti bilen howa aýlanmagyna rugsat berýändigi sebäpli bugarmak arkaly amala aşyrylýar.Ösümligiň ösmegi gurluşyň içinde ösüp barýarka, transpirasiýa prosesi arka gapagyndaky çyglylygy aýyrmaga kömek edýär - adaty gurluşyk diwarlaryndaky aglamakdan has täsirli ulgam.

Arzan bahasy:Gabion ulgamlary aşakdaky sebäplere görä gaty ýa-da ýarym gaty gurluşlardan has tygşytly:

 • Az hyzmat etmegi talap edýär
 • Gurluşyklary ökde zähmet talap etmeýär we daşdan doldurmak saýtda ýa-da ýakyn karýerlerde bar,
 • Munuň üçin binýadyň taýýarlygy az ýa-da ýok, sebäbi ýerüsti derejede tekiz we tekiz bolmaly.
 • Gabionlar gözeneklidir, gymmat bahaly zeýkeş üpjünçiligini talap etmeýär

Ekologiýa:Gabionlar eňňitleri durnuklaşdyrmak üçin ekologiýa duýgur çözgütdir.Daş doldurmagyň gabionlary döredýän tebigy daşlar bilen ýerine ýetirilýändigi, ýer bilen suw stolunyň arasynda täsirleşmegine mümkinçilik berýän tebigy gözenekli, şeýle hem ösümlikleriň ösmegine itergi berýän zeýkeş döwründe daş doldurmagyň arasyndaky kiçijik boşluklarda topragyň çökmegine ynandyrýar.

Estetika:Ösümlikleri goldaýan gabionlar eýýäm ara alnyp maslahatlaşyldy;käbir ýagdaýlarda ösümlikleriň ösüşi şeýle güýçli, gabionyň gurluşyny görünmeýän we seretmek ýakymly edýär.Constructionene-de gurluşyk wagtynda goşmaça tagalla edilse, gabion ösümlik bilen ýa-da bolmazdan hakykatdanam ýakymly gurluş döredip biler.Beýleki görnüşli materiallardan tapawutlylykda gabion daşlary zeýkeş sebäpli reňk bermeýär.

Spesifikasiýa:

galvanizli, galfan, PVX örtükli sim açylyşy: 6 * 8 sm, 8x10 sm, 10 * 12 sm tor: 2.2mm, 2.7mm, 3.0mm

Gabion gutusy daşlar bilen doldurylan iki burçly altyburçly meshden ýasalan gönüburçly birliklerden durýar.Gurluşy berkitmek üçin, onuň gyralary tor siminden has galyň diametri bolan sim bilen.Gabion gutulary her 1 metrde diafragmalar bilen öýjüklere bölünýär.

singleimg

Önümler mm mm mm
simiň diametri (galvanizli / galfan palto) 2.2mm 2.7mm 3.0mm
simiň diametri (PVC palto) 2.2 / 3.2mm 2.7 / 3.7mm 3.0 / 4.0mm
açylyş ululygy 6 * 8 sm 8 * 10 sm 10 * 12 sm
standart ASTM A975 EN10223 SANS675
gabion gutularyň ululygy 1 * 1 * 1m 2 * 1 * 1m 2 * 1 * 0,5m 3 * 1 * 1m we ş.m.

Gabion Boxsingleimg (1) Gabion Boxsingleimg (2)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler