Simli kabel lýuboý, kabel merdiwan, deşikli kabel lýubo

Gysga düşündiriş:

Kabel tarelka ulgamlaryny dizaýn edýäris we öndürýäris, şol sanda deşikli tarelkalar, kabel merdiwanlary, kanal lýubkalary we strut (metal çarçuwalar), ýerli önümçiligi we paýlanyşy giň önüm diapazony bilen birleşdirip, bu desgalar müşderileriň islegini netijeli goldap biljekdigimizi we taslama möhletlerine çalt jogap berjekdigimizi üpjün edýär. sebitler boýunça gurnamagyň ähli görnüşleri üçin.Şeýlelik bilen, täze bir täze taslamany kesgitlemek ýa-da bar bolan desgalary abatlamak bilen, kabel zerurlyklaryňyza iň täsirli, ygtybarly we uzak möhletli goldaw bermek üçin kabel lýubkamyzy saýlaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy peýdalary

Önümiň giň görnüşi

 • Alýumin ýa-da polatdan bar
 • Ultra agyr ýük, orta gurnama ähli görnüşleri gurmak.
 • Armaturalaryň, gapaklaryň we esbaplaryň giň görnüşi

Ygtybarly:Kabel tarelka ulgamlary açyk dizaýn, çyglylygy artdyrýar we gurnama wagtynda kabel izolýasiýasynyň zeperini azaldýar.

Uýgunlaşdyrylan:Täze tehnologiýalar ösüp ýa-da täze zerurlyklar ýüze çykansoň, kabel lýubo ulgamyndan doly uýgunlaşmaga bil baglaň, sebäbi kabeller islendik wagtda girip ýa-da çykyp biler.

Ansatlyk bilen saklaň:Kabel tarelka ulgamlaryny barlamak aňsat bolany üçin, tehniki hyzmat etmek az wagt talap edýär we ýangynyň ýitmegine az sezewar bolýar.

sim tor sebetleri

simli sebet gaplar, kabel toparlaryny goldamak üçin beýleki kabel dolandyryş çözgütlerine býudjet taýdan amatly alternatiwadyr.“WireRun Cable Trays” ýa-da potolokda, beýik polda ýa-da ýaý bilen diwar bilen gurnalyp bilner we ýoly tamamlamak üçin aňsatlyk bilen üýtgedilip bilner.
Býudjetiň üstünden geçmän, sim ulgamlaryny marşrut ulgamynda marşrutlaşdyrmagyň ähli artykmaçlyklaryny alyň

 • Gatnaşyk torlary poslama garşy durmak üçin galvanizli polatdan ýasalýar we polat kesijiler bilen ululykda kesilýär
 • Damla ýa-da öwrüm etmek ýa-da dürli giňlikdäki beýleki gaplar bilen birleşmek üçin ýekeje bar kesilip bilner
 • Gatnaşyklar potolokda, beýik polda ýa-da goşmaça esbaplar ýa-da ýaýlar bilen diwarlara gurlup bilner
 • Açyk dizaýn, elektrik we tor kabellerini goldaw şöhlelerinden saklaýar ýa-da olary düşýän potolok ulgamlaryndan ýokarlandyrýar, ýöne geljekde goşmaçalara ýa-da üýtgeşmelere ýol açýar
 • Howalandyryjy gözenek nagşy howanyň aýlanmagyna mümkinçilik döredýär, şeýle hem tozanyň, galyndylaryň we beýleki hapalaryň lýuboýyň içinde gabalanmagynyň öňüni alýar.
 • Elektro sink bilen örtülen galvanizli polat himiki maddalardan ýa-da çyglylykdan poslamagyň öňüni almaga kömek edýär

singliemg

Sebet çüýşesini çalt öwürmek

“QuickTurn ™” prefab enjamlary wagt we pul tygşytlaýar.Sebet tarelka gurmak üçin armaturlary kesmek köp iş talap edýär we köp wagt talap edýär.Şeýle hem dogry topragy bozup biler.Şol sebäpli, “QuickTurn” ulgamynda kynçylyklardan başga-da, öwrümler, T we beýiklik üýtgemeleri üçin zawodda öndürilen armaturlaryň doly toplumy bar.“QuickTurn” ýerdäki ýasama we ýerüsti aladalary aradan aýyrýar, armaturlary 80% has çalt gurnamaga mümkinçilik berýär.Bu bolsa girdeji gazanmagy aňsatlaşdyryp biler.

singleimg

Fýazgylary ýönekeýleşdirdi.
“QuickTurn ™” zawodda öndürilen kynçylyklar we armaturlar gurnamagy we kabeli işlemegi aňsatlaşdyrýar.
• Bir gurally gurnama - ähli prosesi aňsatlaşdyrýar
• Her bir zerurlyga laýyk - iş akymyny we materiallaryň işleýşini tertipleşdirýär
• Kesmek ýok - galyndylary ýok edýär
• Pes garşylykly burç plitalary - kabelleri çalt çekýär

Howpsuzlyk“QuickTurn ™” -iň integrirlenen toprak aýlawlary her gezek dogry toprak birikmeleriniň bolmagyny üpjün edýär.

Içinde we daşynda çydamlylyk.Onuň ýokary güýçli sebet dizaýny gurluş bitewiligini üpjün edýär.Fabricörite önümçilikden soňky poroşok palto ähli kebşirleri elementlerden goraýar.

Gowy tarapa öwrülişik.Nirä gitmek isleýärsiň?“QuickTurn ™” has ýokary derejeli köpugurlylygy we gözegçiligi üpjün edip, sizi şol ýere alyp biler.

singliemg

Deşikli kabel tarelkasy

GI alýuminiý ýaly ýokary hilli çig mal bilen öndürilen deşikli kabel gap-gaçlarynyň giň toplumyny hödürleýäris.Bu deşilen kabel gaplar dürli görnüşde hödürlenýär, adatça ýumşak polatdan ýasalýar.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, deşilen kabel lýuboý diapazonymyzy aşakdaky tertiplerde düzüp bileris:

 • Çal reňkli emal boýag ýa-da poroşok palto
 • Öň galvanizli polatdan ýa-da galvanizli önüm

Deşikli kabel lýubkamyzyň her böleginiň ortaça uzynlygy 2500 mm.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, tarelkanyň flaneslerini hem öndürip bileris.Mundan başga-da, kabel tarelkalarynda kabelleri goldamak we oturtmak üçin ulanylýan diapazonymyz üçin dürli garnituralary ösdürýäris.Garnituralar aşakda agzalýar:

 • Gysgyçlar
 • Bölekleri birikdirmek
 • Bölünen burçlar

Aýratynlyklary:

 • Poslama garşylyk
 • Pleönekeý ulanyş
 • Çydamlylyk
singleimg

Merdiwan kabeli gapagy

Kabel gaplar binada ýa-da başga ýerlerde kabelleri dolandyrmak üçin goldaw ulgamyny üpjün edýär.Kabel tarelkasyny gurnamak, hiç hili kynçylyksyz kabelleri saklamak we çalyşmak üçin derrew çemeleşmegi üpjün edýär.Ajaýyp howa çalşygyny berýär we kabelleriň ömrüni ýokarlandyrýar.

Biziň kompaniýamyz güýç we ýokary kuwwatlyk ýaly häsiýetleri bilen tanalýan polat merdiwan kabel tarelkalarynyň takyk ineredener görnüşini hödürleýär.Polat merdiwanly kabel gaplarymyz, dürli halkara ülňülerine we talaplaryna laýyk gelýän ýumşak polatdan, poslamaýan polatdan we alýuminiýden öndürilýär.Merdiwan görnüşli kabel gaplar, senagat desgalarynda agyr ýük paýlamak üçin amatlydyr.

Aýratynlyklary

 • Poslama garşylyk
 • Pleönekeý ulanyş
 • Çydamlylyk
singlimg

Kabel lýuboý esbaplary we goldaw
Müşderileriň ahyrynda doly kanagatlanmagy üpjün edýän ýokary hilli çig mal we ösen tehnologiýa ulanyp, köp sanly kabel lýuboý esbaplaryny ýasaýarys.Kabel lýuboý esbaplarymyz, merdiwan görnüşli kabel tarelkasy bilen bilelikde ulanylýar, köp sanly zolak bilen biri-biri bilen baglanyşdyrylan jübüt aralyk aralyk relsleri bar.Asyjylaryň her köplüginde azyndan 1 kabel almak üçin düzülen we ölçegli bölekleýin ýapyk meýdany bar.Asyjylaryň her köplügi, merdiwan görnüşli kabel lýubkasynyň aralyk aýry relsleriniň jübütleriniň iň azyndan 1-e dakylmagy bilen dogry çykarylmagyny üpjün edýän goşundy hökmünde bitewi emele gelen goldaw goldawyny öz içine alýar.

Kabel lýuboý esbaplarymyz

 • Uzyn çeýe oňurga agzasy, dürli konfigurasiýalara saýlanyp egilýär
 • Uzynlygy boýunça uzyn oňurga agzasyna berkidilen aralyk asgyçlaryň köplügi
singleimg2
singliemg

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler